ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนนาส่วงวิทยาเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานวิชาการ