รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 การอ่านช่วยเปิดโลกทัศน์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวอุบล ศรีทาบุตร
- - - 23 12
2 A math
สถานที่เรียน : 324
1.นางสาวภาชิตา บุรีพันธ์
- - - 23 23
3 A.math ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องธุรการ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวภาชิตา บุรีพันธ์
- - - 23 0
4 Eng'Club
สถานที่เรียน : ห้องประกันคุณภาพ
1.นายภูริเดช ขุนแก้ว
- - - 25 4
5 STEM ver.2
สถานที่เรียน : 114
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.4/1 เท่านั้น
1.นายพลภัทร ษรเสวี
- - - - - 23 22
6 STEM ม.1/1
สถานที่เรียน : ห้อง ม.1/1
หมายเหตุ : เฉพาะม.1/1 เท่านั้น
1.นายโชคชัย ยาพันธ์
- - - - - 50 0
7 STEM ม.2/1
สถานที่เรียน : ห้อง ม.2/1
หมายเหตุ : เฉพาะม.2/1 เท่านั้น
1.นางสาวมนต์สิริ แสนทวีสุข
- - - - - 50 0
8 STEM ม.3/3
สถานที่เรียน : ห้อง ม.3/1
หมายเหตุ : เฉพาะม.3/1 เท่านั้น
- - - - - - 50 0
9 STEM ม.5/1
สถานที่เรียน : ห้อง ม.5/1
หมายเหตุ : เฉพาะม.5/1 เท่านั้น
1.นางอัมพวัน สิงห์คง
- - - - - 50 0
10 STEM ม.6/1
สถานที่เรียน : ห้อง ม.6/1
หมายเหตุ : เฉพาะม.6/1 เท่านั้น
1.นางสาวสุพัตรา สุสะเดช
- - - - - 50 0
11 กิจกรรมเข้าจังหวะ
สถานที่เรียน : ห้องธุรการ
1.นางสุดารัตน์ ฉลาดดี
- - - 23 0
12 เกมคำคม
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางสาวอรุณทิพย์ วงเขียว
- - - 25 5
13 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 125
1.ว่าที่ร.ต.ธานี คณากรณ์
- - - 23 3
14 คณิตศาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
1.นางสาวศรนรินทร์ เอกทัน
- - - 23 0
15 คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องวิชาการ
1.นางอัมพวัน สิงห์คง
- - - 25 11
16 คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
สถานที่เรียน : 321
1.นางสาวรุจิราพร นามวงค์
2.นายชยุต พรมวิชัย
- - - 25 7
17 เครื่องบินพลังยาง
สถานที่เรียน : ห้องวิชาการ
1.นายโชคชัย ยาพันธ์
- - - 23 1
18 งานฝีมือ(ถักโคเช)
สถานที่เรียน : ห้องวิชาการ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางอรัญญา คงพลปาน
- - - 25 25
19 ช่างทำเครื่องแขวน
สถานที่เรียน : ห้องวิชาการ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวอรทัย เจริญทัศน์
- - - 23 5
20 ชุมนุมถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : 321
1.นายอรุณชัย บัวใหญ่
- - - 25 25
21 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นางสาวเทจิต ทองดี
- - - 23 1
22 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายอิทธิพร นาถ้ำพลอย
- - - 23 23
23 ตารางธาตุ
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวปราณี สิมาทอง
- - - 23 5
24 นักธุรกิจน้อย
สถานที่เรียน :
1.นางณัฐกฤตา วรพิมรัฐ
- - - 25 3
25 นักพัฒนาน้อย
สถานที่เรียน : ห้องโสต
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายมังกร สิงห์คง
- - - 23 2
26 นาฏศิลป์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นางสาวสุขฤทัย ขันทำ
- - - 23 0
27 นาฏศิลป์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นางสาวสุขฤทัย ขันทำ
- - - 23 4
28 บุคคลสำคัญอาเซียนอาเซียน
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียน
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางพิสวรรณ บุญเกษม
- - - 25 13
29 พฤกษศาสตร์
สถานที่เรียน :
1.นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงพิลา
2.นางสาวสุพัตรา สุสะเดช
- - - 25 25
30 ฟิสิกส์
สถานที่เรียน : ห้องฟิสิกส์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายจักริน จิตรมั่น
- - - 23 5
31 ภาษาพาสนุก
สถานที่เรียน : ห้องวิชาการ
1.นางสาวภาวิณี ช่วงศรี
- - - 23 12
32 ภาษาอังกฤษสนุกสนาน
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสิริกร ขันทอง
- - - 25 2
33 ภาษาอังกฤษสะกิดต่อมฮา
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุพรรณ
- - - 23 0
34 ยอดนักปลูก
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียน
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางพิสวรรณ บุญเกษม
- - - 23 23
35 รักษ์การอ่าน
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์
- - - 23 5
36 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : หน้าเสาธง
หมายเหตุ : เฉพาะ รด. เท่านั้น
1.นายกฤษฎา บุญชื่น
2.ว่าที่ร.ต.นคร แท่งคำ
- - - 50 18
37 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน :
1.นางสาววารุณี สมตน
- - - 25 8
38 วาทะศิลป์
สถานที่เรียน : -
1.นายอรรถพล คำกันหา
- - - 23 0
39 วิทย์ฮาศาสตร์
สถานที่เรียน :
1.นางณัฐกฤตา วรพิมรัฐ
- - - 25 14
40 วิทยาศาสตร์มต้น
สถานที่เรียน : 121
1.นางณิชาภัทร ทางทอง
- - - 25 9
41 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : 124
1.นางภัทรสรณ์ คณากรณ์
- - - 23 0
42 ศิลปะ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์
- - - 23 6
43 เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่เรียน : ห้องพละศึกษา
1.นายกฤษฎา บุญชื่น
- - - 23 22
44 สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
สถานที่เรียน : ห้องธุรการ
1.นางพิสมัย ขันทำ
- - - 23 0
45 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : 327
1.นายพลภัทร ษรเสวี
- - - 23 1
46 อย น้อย
สถานที่เรียน :
1.นางจิราภรณ์ วงษ์มุน
- - - 25 25