รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 5 ส
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคหกรรม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางพิสมัย ขันทำ
- - - 25 0
2 A-math ม.ต้น
สถานที่เรียน : หน้าห้องธุรการ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวภาชิตา บุรีพันธ์
- - - 25 0
3 A-math ม.ปลาย
สถานที่เรียน : หน้าห้องธุรการ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวภาชิตา บุรีพันธ์
- - - 30 0
4 English is fun
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสิริกร ขันทอง
- - - 25 0
5 English สะกิดต่อมฮา
สถานที่เรียน : ห้อง ม.3/2
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุพรรณ
- - - 25 0
6 Math Game
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้้น
1.นางวัชรินทร ตันติศิรินทร์
- - - 25 0
7 การอ่านช่วยเปิดโลกทัศน์
สถานที่เรียน : ห้องดูหนังฟังเพลง
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวอุบล ศรีทาบุตร
- - - 25 0
8 คณิตคิดลัดพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องกิจการนักเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายพลภัทร ษรเสวี
- - - 25 0
9 คณิตศาสตร์ ม.1
สถานที่เรียน : ห้อง ม.1/5
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1.นางอัมพวัน สิงห์คง
- - - - - 25 0
10 คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางอรัญญา คงพลปาน
- - - 25 0
11 งานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้องจริยธรรม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวรัชฎาภรณ์ สอดศรี
- - - 25 0
12 จรวดขวดน้ำ
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายโชคชัย ยาพันธ์
- - - 30 0
13 ญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ศาลาไทย
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาววารุณี สมตน
- - - 25 0
14 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวเทจิต ทองดี
- - - 25 0
15 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายอิทธิพร นาถ้ำพลอย
- - - 25 0
16 ถักโครเชต์
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางอรัญญา คงพลปาน
- - - 30 0
17 ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : ห้อง ม.2/5
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวโชษิตา ทองสิงห์
- - - 25 0
18 นักประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวศรนรินทร์ เอกทัน
- - - 30 0
19 นักพัฒนา
สถานที่เรียน : ห้องโสตฯ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายมังกร สิงห์คง
- - - 30 0
20 นันทนาการ
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสุดารัตน์ ฉลาดดี
- - - 25 0
21 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสุขฤทัย ขันทำ
- - - 25 0
22 พฤกษศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงพิลา
- - - 25 0
23 พฤกษศาสตร์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงพิลา
2.นางสาวสุพัตรา สุสะเดช
- - - 30 0
24 ฟิสิกส์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายจักริน จิตรมั่น
- - - 30 0
25 มารยาทไทย
สถานที่เรียน : ห้องประกันคุณภาพ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางรจนา บัวพุฒิเจริญรักษ์
- - - 25 0
26 ยอดนักปลูก
สถานที่เรียน : หน้าห้องอาเซียน
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางพิสวรรณ บุญเกษม
- - - 30 0
27 รักษาดินแดน (ร.ด.)
สถานที่เรียน : หน้าเสาธง
หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเท่านั้น
1.นางสาวพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล
2.นางสุดารัตน์ ฉลาดดี
3.นายกฤษฎา บุญชื่น
4.นายอรุณชัย บัวใหญ่
5.ว่าที่ร.ต.ธานี คณากรณ์
6.ว่าที่ร.ต.นคร แท่งคำ
- - - 50 0
28 วาทศิลป์
สถานที่เรียน : หอประชุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายอรรถพล คำกันหา
- - - 25 0
29 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางณิชาภัทร ทางทอง
- - - 25 0
30 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ว่าที่ร.ต.ธานี คณากรณ์
- - - 25 0
31 สร้าง VDO สวยด้วยมือถือ
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายชยุต พรมวิชัย
- - - 25 0
32 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุุด
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์
- - - 25 0
33 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางจิราภรณ์ วงษ์มุน
- - - 25 0
34 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางจิราภรณ์ วงษ์มุน
- - - 30 0
35 อาเซียนศึกษา
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียน
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางพิสวรรณ บุญเกษม
- - - 25 0
36 อิงกิด พิชิตฝัน
สถานที่เรียน : ห้องประกันคุณภาพ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายภูริเดช ขุนแก้ว
- - - 30 0