คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ (สำหรับนักเรียน)

 

ข้อมูลที่ต้องใช้ ในการลงทะเบียน

1. เลขประจำตัวนักเรียน 2. เลขประจำตัวประชาชน